Lékárna U Hvězdy

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém zásilkovém obchodě www.lekarnauhvezdy.cz. Prodávajícím je společnost VAPI spol. s r.o., lékárna U Hvězdy, Písečná 5549, 43004 Chomutov IČ 49903331, DIČ CZ49903331, která je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6074 (dále „prodávající). Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále „zákazník“) v souladu s ustanovením  § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.

  2. Zásilkovým prodejem se rozumí také tzv. zásilkový výdej léků ve smyslu ust.  § 18 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, kdy je léčivý přípravek nebo jiné zboží doručeno zákazníkovy do stanoveného místa za podmínek daných právním předpisem a zákonem 378/2007 Sb. , o léčivech.  Společnost VAPI spol. s r.o. má udělen souhlas k provozování zásilkového výdeje Státním ústavem  pro kontrolu léčiv. Zodpovědnou osobou je stanovena Mgr. Monika Vlasáková.

  3. Zákonem je požadována informační služba, která slouží ke shromažďování, zpracování a oznamování informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků. Ta je zřízena od pondělí do pátku v čase od 8:00 – 16:00. Kontakt na Státní ústav pro kontrolu léčiv: Šrobárova 48, Praha, 10041, tel.: 272 185 111, email: posta@sukl.cz

  4. K uzavření kupní smlouvy nedochází pouhou rezervací léčivého přípravku k osobnímu odběru v lékárně uvedené v Seznamu lékáren. Jedná se pouze o rezervaci možnosti léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem u vybrané lékárny za cenu uvedenou na internetových stránkách www.lekarnauhvezdy.cz. Na internetových stránkách je zveřejněna nabídka, ze které  si zákazník rezervuje léčivý přípravek ve vybrané lékárně a osobně vyzvedne. Rezervace není závazná, kupní smlouva se uzavírá až při odběru v příslušné lékárně.

  5. Pokud má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího právnická osoba, nebo pokud jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, pak se na něj obchodní podmínky nevztahují.

  6. Lze sjednat i odchylná ustanovení od obchodních podmínek v kupní smlouvě. Tyto ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  7. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou ustanovení obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  8. Obchodní podmínky může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. Uživatelský účet

  1. Objednání zboží je možné provádět na základě registrace provedené na webové stránce či bez registrace. Po registraci může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

  2. Kupující je povinen při registraci uvádět správné a pravdivé údaje.  Pokud u kupujícího nastane změna, je povinen kupující tyto informace aktualizovat. Prodávající považuje informace uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání za správné.

  3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nutných pro přístup do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Uživatelský účet, jež není déle jak jeden rok nevyužíván nebo poruší-li kupující své povinnosti kupní smlouvy, může prodávající uživatelský účet zrušit.

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména v případech kdy prodávající provádí nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

    

 3. Uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží spolu s uvedením cen jednotlivého zboží. Tyto ceny u zboží jsou vedeny včetně daně z přidané hodnoty a platí po celou dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. I přes toto ustanovení má prodávající možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Při objednání zboží, které je doručováno v rámci území České republiky, jsou uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

  4. Postup pro objednání zboží

    1. Vyplnění objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:

      1. objednávaném zboží (to se vkládá do elektronického nákupního košíku),

      2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

      3. požadovaném způsobu doručení a

      4. informaci o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jako „objednávka“).

    2. Kontrola a možná změna údajů, které do objednávky kupující vložil

    3. Objednávka bude odeslána prodávajícímu po kliknutí na tlačítko „Odeslat“. Tímto krokem kupující prohlašuje, že se seznámil s cenou za příslušné zboží.

Prodávající považuje informace uvedené v objednávce za správné. Po přijetí objednávky je prodávající povinen neprodleně zaslat elektronickou poštou, a to na adresu kupujícím uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), potvrzení o obdržení objednávky.

  1. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v případě zásilkového prodeje prostřednictvím www.lekarnauhvezdy.cz doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je kupujícímu zasláno elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím. Kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, že s nimi souhlasí a jejich obsah mu je zcela srozumitelný. Před uskutečněním objednávky je na tyto obchodní a reklamační podmínky dostatečným způsobem upozorněn. A má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky, avšak je-li cena na webových stránkách zřejmě nesmyslná (nepřiměřeně nízká proti ceně obvyklé), vyhrazuje si Obchodník právo na odstoupení od kupní smlouvy. Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavření smlouvy. Smlouva je uzavíraná v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Při procesu objednávání jsou patrné informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy a kupující může před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Obchodní i reklamační podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

  3. Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Pokud kupujícímu při uzavírání kupní smlouvy vzniknou náklady při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí si tyto náklady sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  4. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím www.lekarnauhvezdy.cz. Změny v zobrazení zboží jsou vyhrazeny. Dále se prodávající zavazuje k uveřejňování skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a dopravu.

  5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři je místem dodání zboží. Kupující dává souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobní údajů o kupujícím a o jeho nákupech vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci www.lekarnauhvezdy.cz

  6. K uzavření kupní smlouvy nedochází v okamžiku rezervování zboží k osobnímu odběru v lékárně U Hvězdy (dále jen „rezervace“), zákazník si pouze rezervuje možnost léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem v lékárně za cenu uvedenou na webových stránkách www.lekarnauhvezdy,cz . Prostřednictvím nabídky zveřejněné na www.lekarnauhvezdy.cz  probíhá rezervace léčivého přípravku.  Zákazník zde po vyhledání produktu pomocí vyhledavače provede rezervaci ve vybrané lékárně a následný odběr vybraného zboží, rezervace není závazná. Kupní smlouva je uzavřena až v příslušné lékárně. O možnosti vyzvednutí je zákazník informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v průběhu rezervace. Vybrané zboží je v lékárně připraveno k vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů, pokud není zákazníkem prodlouženo. Připravené rezervace jsou na výdejním místě uloženy po dobu 3 pracovních dnů, pokud není zákazníkem prodlouženo. V případě, že zboží není zákazníkem vyzvednuto, je rezervace stornována.

  7. Podmínkou platnosti rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující dává prodávajícímu vyplněním registračního formuláře či rezervace v rámci www.lekarnauzvezdy.cz souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

    

 1. Platební a dodací podmínky zásilkového prodeje

  1. Ode dne obdržení závazné objednávky začíná běžet dodací lhůta za podmínek obdržení všech dokladů nutných pro včasné vyřízení objednávky. Expedice zboží proběhne do 24 hodin (v pracovní dny) v případě, že je zboží skladem. V případě nutnosti doobjednání zboží, z důvodu nepřítomnosti zboží na skladě, se prodávající zavazuje vyexpedovat zboží do 48 hodin. Za nepředvídatelných okolností, kdy zboží není na skladě a nelze ho objednat od našich dodavatelů nebo jej nebude možné objednat do 7 dnů, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže bude zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Překročí-li venkovní teplota 30°C, nebo klesne-li pod -15°C budou léky z důvodu bezpečnosti zasílané až po opětovném ochlazení, resp. oteplení – o termínu dodání zákazníka vždy informujeme. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky.

  2. Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4. Kupní cena je splatná při převzetí zboží v případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn, v případě bezhotovostní platby, připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3 odst. e), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny z boží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  8. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím daňový doklad. Prodávající je plátcem z přidané hodnoty.

   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.Přehled plateb a způsobů doručení zásilky

Česká pošta – balík do ruky, balík na poštu

Objednávka nad 1.500Kč ZDARMA

Česká pošta – platba předem na účet u nákupu do 1.499Kč – 99Kč

Česká pošta – platba dobírkou u nákupu do 1.499Kč – 120Kč

Pro platbu převodem: č.ú. 2113160237/0100

V případě platby na účet bude zboží odesláno po připsání částky za zboží + dopravu na účet prodávajícího. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

 

Upozornění: V případě, že objednané zboží bude mít váhu nad 10kg, bude VŽDY účtován příplatek 30 Kč. Při váze nad 15kg bude zásilka rozdělena do více balíků. Za každý balík účtujeme 99Kč.

 

Vyzvednutí ve vybrané lékárně

Zákazník je informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v průběhu rezervace o termínu vyzvednutí rezervovaného zboží ve vybrané lékárně. Rezervované zboží je v lékárně připraveno k vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů, pokud není zákazníkem prodlouženo.

Pokud zboží není zákazníkem vyzvednuto, je rezervace stornována.

Zboží lze v lékárně U Hvězdy uhradit hotově nebo kartou, ve výdejním místě lze platit pouze hotově.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst. a) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou osobou, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávajícímu musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující na adresu provozovny prodávajícího ( VAPI spol. s r.o., lékárna U Hvězdy, Písečná 5549, Chomutov, 43004).

  3. Kupní smlouva se od počátku ruší v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5 odst. b) obchodních podmínek. Do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese prodávající, pokud kupující odstoupil od kupní smlouvy.

  4. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, v případě odstoupení dle čl. 5 odst. b) obchodních podmínek. Vrácení proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, něž mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že  zboží prodávajícímu odeslal, v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

  5. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kuní ceny.

  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit a vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Při poskytnutí dárku kupujícímu, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

    

 2. Stornování objednávky

  Před expedicí zboží je možné objednávku stornovat telefonicky nebo emailem. Prodávající storno potvrdí.

   

 3. Změna objednávky

  1. Před expedicí může zákazník objednávku jakkoliv změnit telefonicky nebo emailem. Prodávající změnu potvrdí.

  2. Pokud prodávající z jakéhokoliv důvodu (ukončení výroby, nedostatek zboží na skladě …) nemůže dodat zboží nebo jeho část, bude o této skutečnosti informovat kupujícího telefonicky nebo emailem. Objednávka bude zákazníkovi odeslána až po odsouhlasení změn zákazníkem. V případě, že zákazník nesouhlasí s řešením navrženým prodávajícím, může objednávku stornovat.

    

 4. Přeprava a dodání zboží

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je pak kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, v případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen kontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

    

 5. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Hlavně pak prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
    byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

Reklamační řád 

 

Reklamace se řídí  Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění a Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 sb. v aktuálním znění.

 

Celaskon 250 por.tbl.nob.100x250mg
Tabletová forma vitaminu C je vzhledem k...
koupit kosik
97 Kč
ACC Long tbl.eff.10x600mg (FST)
Šumivé tablety s vůní po ostružinách. Léčivá...
koupit kosik
116 Kč
Nicorette spray 1mg-dávka orm.spr.1x13.2ml-150mg
Přípravek je určen k léčbě závislosti na tabáku,...
koupit kosik
402 Kč
Ambrobene 75mg por.cps.pro.20x75mg
Ambrobene 75mg se užívá při akutních a...
koupit kosik
88 Kč
DonnaHAIR 4měsíční kúra tob.90+30 zdarma
DonnaHAIR je unikátní přípravek s...
koupit kosik
535 Kč
Voltaren 140mg Léčivá náplast emp.med. 5x140mg
Lokální symptomatická a krátkodobá léčba bolesti...
koupit kosik
298 Kč
On-line Lékárna

 Vítáme Vás v naší e-lékárně.

Najdete zde širokou nabídku léků, doplňků stravy, kosmetiky, potravin pro zvláštní účely.

S případnými dotazy či zdravotními problémy nás neváhejte kontaktovat.

 

Váš kolektiv lékárny U Hvězdy a partnerských lékáren